Nákupný košík Nákupný košík: 0.00 €

Reklamačný poriadok

1. Tento Reklamačný poriadok je určený pre všetkých zákazníkov spoločnosti ROTOR SLOVAKIA,s.r.o. (ďalej „spoločnosť“), ktorá je predávajúcim,  alebo distribútorom piva, alkoholických a nealkoholických nápojov (ďalej „tovar“).
2. Zákazník sa riadi po prijatí tovaru a pri jeho používaní platnými právnymi predpismi, predovšetkým predpismi pre
manipuláciu a predaj potraviny,
3. Prijatie a používanie tovaru:
i. zákazník je povinný skontrolovať každú dodávku tovaru, čo sa týka množstva tovaru, zjavných/viditeľných vád –
poškodenie obalu, tovar po dátume min. trvanlivosti, iné zjavné vady,
ii. v prípade zistenia vady na tovare má zákazník právo odmietnuť prijatie poškodeného tovaru alebo balenia tovaru
s čiastočne chýbajúcim tovarom, napr. fľaša v prepravke, chýbajúca alebo prázdna plechovka v kartóne, atď.,
iii. v prípade odmietnutia celej dodávky tovaru alebo časti dodávky ako vadnej alebo dodávky s chýbajúcim tovarom sa
táto skutočnosť zapíše do dodacieho listu a potvrdia túto skutočnosť svojím podpisom zákazník a tiež dopravca. V
prípade priamej platby za dodaný tovar zákazník zaplatí len za dodávku bezvadného tovaru.
4. U vád zistených po prevzatí dodávky tovaru je potrebné vadu oznámiť čo najskôr  telefonicky alebo písomne.
Reklamáciu je možné uskutočniť aj telefonicky cez infolinku spoločnosti, tel.: 055/6336565 ; e-mailom je možné reklamáciu
podať na adresu: rotor@netkosice.sk.
5. Poverený zástupca daného pivovaru v čo najkratšom čase po nahlásení reklamácie navštívi zákazníka, u ktorého sa nachádza
reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar sa musí vždy preveriť u konečného zákazníka, u ktorého sa zistila vada na tovare.
6. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov, že
predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom
popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo
hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
7. Doba minimálnej trvanlivosti je vyznačená na obale tovaru a v prípade tankového piva je vyznačená na etikete priamo na
tanku na prevádzke.
8. Zákazník je povinný umožniť poverenému zástupcovi obchodno-distribučného centra PTas (obchodný zástupca, pracovník
kontroly kvality alebo technického servisu) preveriť reklamáciu a prípadne umožniť mu odber vzorky reklamovaného tovaru.
9. Ak nebol vadný tovar vrátený , musí byť uskladňovaný v prevádzke zákazníka oddelene a je ako predmet reklamácie
označený .
10. Zákazník je povinný predložiť dodací list alebo pokladničný blok, na základe ktorého mu bol reklamovaný tovar dodaný a
v prípade reklamácie tovaru v KEG sude je tiež povinný predložiť krytku suda, na ktorej je vytlačená informácia s dátumom
minimálnej trvanlivosti (ak tieto údaje nie sú priamo na obale tovaru).
11. Zákazník je povinný dodržiavať platné právne predpisy pre manipuláciu a predaj potraviny, spotrebovať tovar do dátumu
minimálnej trvanlivosti a dodržiavať predpísané podmienky pre skladovanie a manipuláciu tovaru dané vo Všeobecných
obchodných podmienkach alebo platných zmluvách so spoločnosťou.
12. Lehota na vysporiadanie reklamácie: 30 dní od prijatia reklamácie.
13. Podmienky, za ktorých nie je možné uznať reklamáciu tovaru:
i. reklamovaný tovar sa nenachádza u zákazníka alebo zákazník ho zlikvidoval na mieste, ešte pred príchodom
povereného zástupcu .
ii. pokiaľ je KEG sud prázdny alebo je nedoplnený, avšak má porušenú krytku;
iii. reklamovaný tovar je po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti; tankové pivo: pivo je umiestnené v inom obale ako je
uvedené na dodacom liste;
iv. pokiaľ k zmene vlastností tovaru počas doby minimálnej trvanlivosti došlo v dôsledku nesprávneho skladovania,
ošetrovania, používania alebo neoprávneného zásahu do tovaru.
v. reklamovaný tovar má menej ako 80 % pôvodného objemu v KEG sude;
vii. Sudové pivo: Nebola vykonaná sanitácia za posledných 30 dní*;
viii. Sudové pivo: na sude nie je nasadená čierna reklamačná krytka, alebo je poškodená;
14. Reklamačný poriadok platí od 01.01.2015.
*Poznámka: Sanitácia musí byť zaznačená v sanitačnej knihe a uskutočnená sanitačnou firmou, ktorá je autorizovaná spoločnosťou .
v prípade, že je sanitácia uskutočnená samotným zákazníkom, je nutná certifikácia.
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík